Připojte se na náš TeamSpeak 3 server na adrese: 176.102.66.187:9987 nebo cod2servers.eu

TS3 klienta si můžete stáhnout zde: https://teamspeak.com/en/downloads/

** Info

If you want your room permanent, write to one of the admins .. (preferably in the format room name "Name room", password "adam123" or no password)

TeamSpeak3 rules:

1
It is forbidden to threaten, insult and ridicule, be vulgar or provoke quarrels, spam log, PM, poke, etc.
2
It is forbidden to impersonate anyone else.
3
It is forbidden to show racism, Nazism, discrimination, religious allusions and other inappropriate remarks.
4
It is forbidden to send lessons, pictures, pornography, advertising and others.
5
It is forbidden to have a vulgar name, avatar or description in your permanent rooms (lesson pictures, gifs, etc. are also not allowed)
6
It is forbidden to play music, make annoying sounds or use a voice changer in other public rooms and otherwise intentionally disturb the quiet operation of the room.
7
The player is responsible for his room, in case of loss or unintentional modification of the channel, the return is at the discretion of the TS3 administrator to whom the problem was submitted.
8
It is forbidden to spam log / chat (going from room to room in a short period of time, etc.)
9
It is forbidden to intentionally copy or imitate the names of foreign rooms, including their description.
• By connecting to the server, you automatically agree to the rules. •

** Info

Pokud chcete svou místnost natrvalo, napište některému z online adminů .. (nejlépe ve formátu název místnosti "Název místnosti", heslo "adam123" nebo žádné heslo)


Pravidla pro TeamSpeak3:

1
Je zakázáno vyhrožovat, urážet a zesměšňovat, být vulgárni nebo vyvolávat hádky, spamovat log, PM, poke apod.
2
Je zakázáno se vydávat za někoho jiného.
3
Je zakázáno projevovat rasismus, nacismus, diskriminaci, náboženské narážky a jiné nevhodné poznámky.
4
Je zakázáno posílat lekací obrázky, pornografii, reklamu a jiné.
5
Je zakázáno mít ve svých permanentních místnostech vulgární název, avatar nebo description (lekací obrázky, gify apod. také nejsou povoleny)
6
Ve veřejných místnostech je zakázáno pouštět hudbu, dělat otravné zvuky či používat měniče hlasu a jinak úmyslně narušovat klidný chod místnosti.
7
Hráč si za svou roomku odpovídá sám, v případě ztráty nebo nechtěné úpravy kanálu je navrácení na zvážení TS3 správce, kterému byl problém předložen.
8
Je zakázano spamovat log/chat (chození z místnosti do místnosti v krátkém časovém úseku apod.)
9
Je zakázáno úmyslně kopírovat či napodobovat názvy cizích místností, včetně jejich popisu.
• Připojením na server automaticky souhlasíte s pravidly •

  • Discord  • Discord